Hot News :

สภาพทั่วไป

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ที่ทำการตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านบุตร ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากอำเภอเขื่องใน ประมาณ 14 กิโลเมตร

เนื้อที่

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ มีพื้นที่ทั้งหมด 21.64 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,525 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเขื่องใน ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ลักษณะภูมิเทศ

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำชี มี ห้วย หนอง คลอง บึง อยู่หลายแห่ง และมีป่าไม้พอสมควร

ลักษณะภูมิอากาศ

      พื้นที่ตำบลแดงหม้อ มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นสลับแห้งแล้ง หรือเมืองร้อน อุณหภูมิตลอดทั้งปีเฉลี่ย 26 องศาเซลเซียสเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุด คือเดือนธันวาคม ประมาณ 15-18 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือเดือนเมษายน ประมาณ 39 องศาเซลเซียส

เขตการปกครอง

      เขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ มีหมู่บ้านในเขตปกครอง ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน เต็มส่วนทั้ง 6 หมู่บ้าน

ประชากร

      ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลแดงหม้อ มีประชากรรวม ทั้งสิ้น 3,225 คน เป็นชาย 1,654 คน และหญิง 1,571 คน จำนวน 689 หลังคาเรือน ดังนี

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง ครัวเรือน
1 แดงหม้อ 368 444 164
2 แดงหม้อ 408 444 173
3 บุตร 147 129 62
4 บุตร 185 176 87
5 ทุ่ง 264 247 110
6 ทุ่ง 199 214 93

      ที่มา : จำนวนประชากร/หลังคาเรือน/ข้อมูลจาก สำนักงานทะเบียนและบัตร อำเภอเขื่องใน ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

การคมนาคม

 1. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต จำนวน 46 สาย
 2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 21 สาย
 3. ถนนลูกรัง จำนวน 44 สาย
 4. ถนนดิน จำนวน 12 สาย
 5. สะพานคอนกรีต จำนวน 7 แห่ง

ไฟฟ้า

 1. จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 680 ครัวเรือน
 2. ไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบล จำนวน 171 จุด

ประปา

      ประชาชนภายในตำบลแดงหม้อ มีระบบประปาใช้ทุกครัวเรือน ได้จากสถานีประปาภายในเขตพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

 1. ระบบประปาบาดาล บ้านบุตร ใช้ในพื้นที่ บ้านบุตร ม.3,4
 2. ระบบประปาบาดาล บ้านทุ่ง ใช้ในพื้นที่ บ้านทุ่ง ม.5,6
 3. ระบบประปาผิวดิน บ้านแดงหม้อ ใช้ในพื้นที่ บ้านแดงหม้อ ม.1,2

การสาธารณสุข

      ตำบลแดงหม้อ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงหม้อ ให้บริการพื้นที่ บ้านแดงหม้อ ม.1,2
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุตรให้บริการประชาชนพื้นที่ บ้านบุตร ม.3,4 บ้านทุ่ง ม.5,6

การท่องเที่ยว

      พื้นที่ตำบลแดงหม้อในปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการด้านการท่องเที่ยว แต่ในอนาคต จะส่งเสริมอนุรักษ์ป่าดงโศก เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหน้าวัดบ้านแดงหม้อ เป็นสถานที่เรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เกษตรกรรม

      ประชากรส่วนใหญ่ตำบลแดงหม้อ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง พริก หอม

 1. พื้นที่ปลูกข้าว เนื้อที่ 9,353 ไร่ จำนวน 631 ครัวเรือน่
 2. พื้นที่ปลูกยางพารา เนื้อที่ 289 ไร่ จำนวน 77 ครัวเรือน่
 3. พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง เนื้อที่ 125 ไร่ จำนวน 27 ครัวเรือน่
 4. พื้นปลูกพริก เนื้อที่ 55 ไร่ จำนวน 40 ครัวเรือน่
 5. พื้นที่ปลูกหอม เนื้อที่ 52 ไร่ จำนวน 30 ครัวเรือน่

การประมงและการปศุสัตว์

 1. บ้านแดงหม้อ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 มีการทำการประมงตามลำน้ำชี
 2. ประชาชนในตำบลแดงหม้อ ส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์ในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน เพื่อเป็นอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงโค กระบือ สุกร เลี้ยงเป็ดและไก่

หน่วยธุรกิจในชุมชน

 1. โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 8 แห่ง
 2. ร้านขายของชำ จำนวน 31 ร้าน
 3. โรงน้ำดื่ม จำนวน 3 แห่ง

กลุ่มอาชีพ

 1. กลุ่มทองทุนเงินล้าน จำนวน 6 กลุ่ม
 2. กลุ่มโรงสี จำนวน 2 กลุ่ม
 3. กลุ่มร้านค้าชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม
 4. กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 2 กลุ่ม
 5. กลุ่มอาชีพ จำนวน 5 กลุ่ม

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ