Hot News :

ข่าวกิจกรรม

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2563  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.แดงหม้อ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งสิ้น จำนวน 47 คน

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 มีเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 163 คน

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้จัดกิจกรรมพิธีปฐมนิเทศ และเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแดงหม้อ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุม อบต.แดงหม้อ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 62 คน

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานของ อบต.แดงหม้อ  ประจำปี'งบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน  46  คน  ฝึกอบรม ณ อบต.แดงหม้อ  วันที่ 8  กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคคลในทุกระดับขององค์กร แลผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้วางแผนและปฏิบัติงาน โดยมุ่งยึดถือเอาเป้าหมายหลักหรือวัตถุประสงค์รวมขององค์กรเป็นแนวทางร่วมกัน เพื่อเพิ่มการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณเขื่อนกั้นตลิ่งแม่น้ำชีบ้านแดงหม้อ   ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เปฺ็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 110 คน

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณกุดชีเฒ่า บ้านขามป้อม หมู่ที่ 14 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสาธารณะได้ทุกฤดูกาล  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เปฺ็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 130 คน

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมหล้กสูตร การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ชุดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ สำหรับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 คน

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้จัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.แดงหม้อ โดยมีนายวรรณดี  สิงห์สาย  รองนายก อบต.แดงหม้อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว  ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 55 คน

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ