Hot News :

ข่าวกิจกรรม

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน โดย นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเข่ื่องใน เป็นประธานในพิธี

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (การทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่) ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.แดงหม้อ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 6 หมู่บ้านๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณท่าน้ำวัดบ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ โดยได้รับเกียรติจากท่าน สส.วุฒิพงษ์ นามบุตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดงหม้อและบ้านทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม อบต.แดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

      ศพด.บ้านแดงหม้อ และ ศพด.บ้านทุ่ง ได้จัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหวา่งวันที่ 14 - 15 กันยายน 2563 

      ศพด.บ้านแดงหม้อ และ ศพด.บ้านทุ่ง ได้จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหวา่งวันที่ 9 - 10 กันยายน 2563 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณสะพานบ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า123456ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 6

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ