Hot News :

ข่าวกิจกรรม

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณเขื่อนกั้นตลิ่งแม่น้ำชีบ้านแดงหม้อ   ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เปฺ็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 110 คน

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณกุดชีเฒ่า บ้านขามป้อม หมู่ที่ 14 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสาธารณะได้ทุกฤดูกาล  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เปฺ็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 130 คน

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมหล้กสูตร การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ชุดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ สำหรับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 คน

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้จัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.แดงหม้อ โดยมีนายวรรณดี  สิงห์สาย  รองนายก อบต.แดงหม้อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว  ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 55 คน

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้จัดโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.แดงหม้อ โดยมีนายอนุวัฒน์ ภูพวก นายก อบต.แดงหม้อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว  ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 60 คน

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ระหว่างวันที่ 12 - 14  มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 50 คน

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้กำหนดออกประชุมประชาคมหมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่ง หมู่ที่ 5, 6  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 75 คน

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณท่าน้ำวัดบ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากอดีต ส.ส.วุฒิพงษ์ นามบุตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ 

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ