Hot News :

ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยท่านรองกฤษฎา บูรณารมย์ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถภาพการผลิตกระบือพันธ์" ให้กับพี่น้องที่เลี้ยงกระบือตำบลแดงหม้อ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ณ อบต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ อปพร. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติเมื่่อเกิดภัยพิบัติขึ้นสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน 

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยเป็นสุข  ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ บริเวณกุดวังเมือง บ้านบุตร หมู่ที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ จำนวน 115 คน 

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่าง อบต.แดงหม้อ กับอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการให้ อปพร. ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ อปพร.ตำบลแดงหม้อโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 54 คน 

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการเพาะพันธ์ุปลาตะเพียน ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 โดยมีผู้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน 

      เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินการลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บ้านทุ่ง หมุู่ที่ 5-6 เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ จำนวน 90 คน 

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน โดย นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเข่ื่องใน เป็นประธานในพิธี

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (การทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่) ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.แดงหม้อ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 6 หมู่บ้านๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน

เริ่มต้นก่อนหน้า1234567ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 7

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ